My Shortlist

Your shortlisted jobs will appear here. To view your shortlist: Login Or Register

Date Added: Fri 17/09/2021

Childrens Services Practitioner

Swansea, UK
Apply Now

Company: ACTION FOR CHILDREN

Job Type: Full Time

Bridgend Flying Start Childcare

Permanent, 37hrs per week, 8am to 4pm

£24,500 per annum

Benefits – Holiday allowance minimum 29 days (pro-rata) plus public/bank holidays, flexible maternity, adoption and paternity packages, pension scheme where we contribute up to 7%, an employee discount portal and much, much more!

A little about the role and service

Flying Start Playgroups provide funded support for eligible children under 3 years old across a variety of locations in Bridgend. The core aim of the Welsh Government''s Flying Start initiative is to develop these children''s chances early in life and give them the best chance possible for their future.

We are now seeking an experienced Playgroup Team Leader who can help us continue to deliver an excellent service to children. We provide Welsh and Bilingual sessional day care for children and help them to achieve their full potential in readiness for the next step of their lives. We''d love to hear from individuals who have demonstrable experience of working in a child-centrered supervisory role and who can speak fluent Welsh. Our ideal candidate will have a keen passion for Early Years child care and have a solid understanding of best practice within the industry, gained from experience and study.

Candidates with experience in a leadership role within early years are encouraged to apply, as are those who are currently in similar role.

You will make a difference by:

 • Being responsible for the day-to-day running of the playgroup, in line with regulatory and legislative requirements
 • Leading and encouraging the team to create a rich and stimulating play environment that promotes children''s development and encourages them to explore and discover
 • Working as part of a multi-disciplinary team to assess children''s development needs and implement appropriate support plans
 • Ensuring Safeguarding policies and procedures are in place throughout the service
 • Build and maintain excellent rapport with parents and stakeholders to ensure high quality of services being delivered

What are we looking for from you?

 • CCLD Level 5 qualification or recognised equivalent (this is stipulated by CIW)
 • Welsh language skills at a fluent level, written and verbal (this is stipulated by the Welsh Government)
 • Leadership experience including supervision, delegation, performance management and staff development
 • Knowledge and understanding of CIW requirements and current relevant legislation
 • Must be a driver with own transport is essential
 • IT competency to an intermediate level to enable report writing and analysis
 • Experience within an early years setting is essential

Need to Know: The nursery follows term time for mainstream schools and is open for 39 weeks of the year. Your salary will therefore be based on 44.9 weeks.

If you require support in applying or have any questions then don''t hesitate to contact Carla Smart on 01923 361 739.

Please Note: Action for Children reserves the right to close a role earlier than the closing date applied, where an excess level of response has been received or a role has been filled earlier than anticipated. Any decision to close a role earlier than advertised is to ensure the best candidate experience is delivered at all times.

The way we work

We work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Learn more about our behaviours and values to understand more about the way we work on our Action for Children website.  


Rewards 

To read more on our benefits then visit our careers website for more information or the campaign on our careers portal will have an available booklet explaining our benefits to you some more. It is worth noting that for certain previous employers we recognise previous service which means you may have an enhanced length of service benefit, contact us for more information.

For safe and happy childhoods

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 600,000 children and families across the UK. 

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.

Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce.

____________________

Arweinydd Tîm Gwasanaethau Plant

Gofal Plant Dechrau''n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Parhaol, 37 awr yr wythnos, 8am i 4pm

£24,500 y flwyddyn

Buddion - Lwfans gwyliau o 29 diwrnod (pro-rata) ynghyd â gwyliau cyhoeddus/gwyliau''r banc, pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg, cynllun pensiwn lle rydym yn cyfrannu hyd at 7%, porth gostyngiadau i weithwyr a llawer mwy!

Gair am y swydd a''r gwasanaeth

Mae Cylchoedd Chwarae Dechrau''n Deg yn darparu cymorth wedi''i ariannu i blant cymwys o dan 3 oed ar draws amrywiaeth o leoliadau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Nod craidd menter Dechrau''n Deg Llywodraeth Cymru yw datblygu cyfleoedd y plant hyn yn gynnar mewn bywyd a rhoi''r siawns orau posibl iddynt lwyddo yn y dyfodol.

Rydym nawr yn chwilio am Arweinydd Tîm profiadol ar gyfer Cylch Chwarae a all ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol i blant. Rydym yn darparu gofal dydd sesiynol Cymraeg a Dwyieithog i blant ac yn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn yn barod ar gyfer cam nesaf eu bywydau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gan unigolion sydd â phrofiad o weithio mewn rôl oruchwylio sy''n canolbwyntio ar y plentyn ac sy''n gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol angerdd brwd dros ofal plant y Blynyddoedd Cynnar a dealltwriaeth gadarn o arfer gorau yn y diwydiant, yn deillio o brofiad ac astudiaethau.

Anogir ymgeiswyr sydd â phrofiad o weithio mewn rôl arwain yn y blynyddoedd cynnar i ymgeisio, ac felly hefyd y rhai sy''n gweithio mewn swydd debyg ar hyn o bryd.

Byddwch yn gwneud gwahaniaeth drwy:

 • Fod yn gyfrifol am redeg y cylch chwarae o ddydd i ddydd, yn unol â gofynion rheoliadol a deddfwriaethol
 • Arwain ac annog y tîm i greu amgylchedd chwarae cyfoethog ac ysgogol sy''n hyrwyddo datblygiad plant ac yn eu hannog i archwilio a darganfod
 • Gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth i asesu anghenion datblygu plant a gweithredu cynlluniau cymorth priodol
 • Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau Diogelu ar waith drwy''r gwasanaeth cyfan
 • Adeiladu a chynnal perthynas ragorol â rhieni a rhanddeiliaid i sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd uchel yn cael eu darparu

Am beth rydyn ni''n chwilio?

 • Cymhwyster Lefel 5 Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (CCLD) neu gymhwyster cyfatebol cydnabyddedig (un o amodau Arolygiaeth Gofal Cymru)
 • Cymraeg rhugl, yn ysgrifenedig ac ar lafar (un o amodau Llywodraeth Cymru)
 • Profiad o arweinyddiaeth gan gynnwys goruchwyliaeth, dirprwyo, rheoli perfformiad a datblygu staff
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o ofynion Arolygiaeth Gofal Cymru a''r ddeddfwriaeth berthnasol gyfredol
 • Rhaid eich bod yn gallu gyrru a bod gennych gerbyd eich hun
 • Cymhwysedd TG i lefel ganolradd er mwyn ysgrifennu adroddiadau a dadansoddi
 • Mae profiad o weithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar yn hanfodol

Pethau y mae angen i chi eu gwybod: Mae''r feithrinfa yn dilyn tymhorau ysgolion prif ffrwd ac mae ar agor 39 wythnos y flwyddyn. Felly bydd eich cyflog yn seiliedig ar 44.9 wythnos.

Os oes angen cymorth arnoch i wneud cais neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Carla Smart ar 01923 361 739.

Noder: Mae Gweithredu dros Blant yn cadw''r hawl i gau''r swydd yn gynharach na''r dyddiad a nodir, os bydd gormod o geisiadau wedi dod i law neu os bydd y swydd wedi''i llenwi''n gynharach na''r disgwyl. Bwriad unrhyw benderfyniad i gau''r swydd yn gynharach na''r dyddiad a''r amser a hysbysebwyd yw sicrhau bod yr ymgeiswyr yn cael y profiad gorau bob amser.

Y ffordd rydym yn gweithio

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cariad, y gefnogaeth a''r cyfle sydd ei angen arnynt i gyrraedd eu potensial. Os ydych yn rhannu''r un weledigaeth, hoffem i chi ymuno â''r tîm. Gallwch ddysgu mwy am ein hymddygiad a''n gwerthoedd er mwyn deall mwy am y ffordd rydyn ni''n gweithio ar ein gwefan Gweithredu dros Blant.

Sicrhau plentyndod diogel a hapus

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn amddiffyn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol iddynt, sicrhau bod eu lleisiau ''n cael eu clywed, ac ymgyrchu i wneud gwelliannau parhaol i''w bywydau. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 600,000 o blant a theuluoedd ledled y DU.

Rydym wedi ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel er mwyn amddiffyn defnyddwyr ein gwasanaethau; felly, mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar ddealltwriaeth o arferion gorau ac ymrwymo i hynny.

Mae Gweithredu dros Blant yn teimlo''n angerddol ynglŷn â hyrwyddo cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth, a gweithio mewn ffordd gynhwysol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â chymwysterau addas, yn enwedig pobl ag Anableddau ac ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, gan fod y grwpiau hyn wedi''u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Apply Now